Chức năng, nhiệm vụ

Bộ môn Công nghệ ô tô và Hệ thống cảm biến trực thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông được thành lập theo quyết định số 582/QĐ-ĐHTN ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Bộ môn là đơn vị cơ sở về đào tạo, nơi trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, trực tiếp quản lý cán bộ giảng viên trong bộ môn. Bộ môn Công nghệ ô tô và Hệ thống cảm biến có các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

      - Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập; xây dựng và hoàn thiện nội dung chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học thuộc chương trình đào tạo mà bộ môn quản lý.

      - Phối hợp với các đơn vị trong trường xây dựng chương trình đào tạo, chuyên ngành đào tạo theo quy định của trường.

      - Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức dự giờ, đăng ký các danh hiệu giảng viên, tổ chức các hoạt động học thuật, hội thảo khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

      - Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường.

      - Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng về công nghệ ô tô và hệ thống cảm biến và các lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan.

      - Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến về công nghệ phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu, giới thiệu các kinh nghiệm và mô hình phát triển tiêu biểu cho các nhà quản lý trong và ngoài nước.

      - Tư vấn, thiết kế và xây dựng đề tài, dự án trong lĩnh vực công nghệ ôtô, công nghệ cảm biến, hệ thống cảm biến, mạng cảm biến, công nghệ điện - điện tử và các lĩnh vực liên quan nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và môi trường cho các tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng.

      - Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện những đề tài nghiên cứu, dự án khoa học và phổ biến kinh nghiệm về lĩnh vực công nghệ và công nghiệp ôtô, công nghệ cảm biến, hệ thống cảm biến, mạng cảm biến, công nghệ điện- điện tử ứng dụng trong xã hội trong nhiều lĩnh vực như lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, giao thông và hàng không.

      - Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản được giao theo quy định của trường và pháp luật hiện hành.

      - Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên của bộ môn; định kỳ đánh giá CBGV của bộ môn thông qua các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

      - Tổ chức và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường thiết kế và phát triển các loại hình đào tạo liên kết, liên thông với các trường đại học trong và ngoài nước. Thực hiện các chương trình hợp tác đào tạo ở bậc đại học, sau đại học với các tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công nghệ và công nghiệp ôtô, công nghệ mạng cảm biến không dây, công nghệ điện- điện tử của Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.